Deklaracje Właściwości Użytkowych

Na tej stronie internetowej udostępniono do pobrania w wersji elektronicznej kopie deklaracji właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych zakupionych w Thomas Beton sp. z o.o., w szczególności:

 

  • krajowych deklaracji właściwości użytkowych, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz.215, z późn. zm.);

  • deklaracji właściwości użytkowych, wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.).

 

Wyszukaj deklarację
Wpisz numer deklaracji. Numer deklaracji znajduje się na otrzymanym w czasie dostawy dokumencie WZ, wśród informacji towarzyszących znakowaniu wyrobu znakiem budowlanym B (przykład poniżej) lub CE.

 KDWU www

 

Wyszukaj deklarację

Wpisz numer deklaracji - znajdziesz go na otrzymanym WZ

 

!!! Jeśli po kliknięciu w powyższy link dokument nie wyświetlił się, sprawdź dokładnie podany numer deklaracji (nie stosuj spacji i zachowaj format zapisu).

 

Na życzenie Klienta kopie deklaracji mogą być dostarczone w postaci papierowej. W tym celu należy skontaktować się z wytwórnią betonu, w której zakupiono wyrób. Znajdź wytwórnię >> 

 

Właścicielem dokumentów jest Thomas Beton sp. z o.o. Zabrania się rozpowszechniania, modyfikowania, przekazywania, udostępniania i upubliczniania treści zawartych w dokumentach oraz innych działań, na które Thomas Beton sp. z o.o. nie wyraził zgody.