Ocena cyklu życia (LCA) i deklaracja środowiskowa produktu (EPD)

Na czym polega ocena cyklu życia (LCA)?

 Circular Economy Thomas Concrete Group LCA

Ocena cyklu życia (ang. life cycle assessment, LCA) to uznana metoda obliczania wpływu, jaki dany produkt wywiera na środowisko naturalne na przestrzeni całego swojego okresu eksploatacji. LCA dostarcza wiedzy i informacji, które można wykorzystać do ustalenia priorytetów i ukierunkowania rozwoju produktów lub procesów, z uwzględnieniem aspektów ekologicznych.

 

W budownictwie obliczany jest wpływ na środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu: od wydobycia surowców, przez etap produkcji, transport, montaż na budowie, obsługę w okresie użytkowania i konserwację, aż po rozbiórkę i recykling.

 

Analizowany okres użytkowania musi być taki sam, jak określony przez dewelopera lub normę budowlaną i wynosi zwykle ponad 100 lat.

 

Nie porównuj jabłek z pomarańczami

Żeby możliwe było porównanie i ocena różnych projektów i materiałów budowlanych, porównywane opcje powinny spełniać te same wymagania w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalności oraz trwałości.

 

Istnieje wiele ocen cyklu życia (LCA) dla budynków i betonowego budownictwa mieszkaniowego. Nie każda z tych analiz spełnia wymagania norm co do transparentności i neutralności.

 

Ocena cyklu życia (LCA) jest podstawą do sporządzenia deklaracji środowiskowej produktu (ang. environmental product declaration, EPD).

 

Do aspektów zrównoważonego rozwoju należą jeszcze inne — na przykład różnorodność biologiczna czy zawartość substancji chemicznych — również podlegające certyfikacji i systemom oceny.

   

Czym jest EPD?

(environmental product declaration, deklaracja środowiskowa produktu)

 

EPD Thomas Concrete GroupDeklaracja EPD jest świadectwem oceny oddziaływania produktu na środowisko. Deklaracje EPD podlegają weryfikacji przez niezależną stronę trzecią oraz rejestracji w systemie EPD.

 

Deklaracja EPD nie musi obejmować wszystkich etapów cyklu życia. Te, których dotyczy, każdorazowo wskazane są w EPD. Deklaracja EPD nie zawsze odnosi się do trwałości eksploatacyjnej bądź funkcji produktu, które są ważnymi parametrami podczas oceny wpływu budynku na środowisko.

 

Metody przeprowadzania LCA i sporządzania EPD

Zasady przeprowadzania oceny cyklu życia (LCA) oraz sporządzania deklaracji środowiskowych produktu (EPD) są określone w europejskich i międzynarodowych normach. Należą do nich, między innymi:

  • EN 15978 — norma europejska dla budynków
  • EN 15643 — norma europejska dla budynków i obiektów inżynieryjnych
  • EN 15804 — norma europejska dla wyrobów budowlanych
  • ISO 21930 — norma międzynarodowa dla wyrobów budowlanych
  • EN 16757 — norma europejska dla betonu i wyrobów z betonu

 

Normy europejskie  Thomas arrow Light green

Normy międzynarodowe Thomas arrow Light green

 

open position

W jaki sposób pracujemy z LCA i EPD

W Thomas Concrete Group od dawna stosujemy ocenę cyklu życia w celu określenia wpływu na środowisko, na wszystkich etapach życia betonu. Na tej podstawie możemy ustalać priorytety i koncentrować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach własnych operacji, wspólnie z naszymi dostawcami, przez cały okres eksploatacji konstrukcji betonowej.

 

Sporządzając EPD dla naszych wyrobów i projektów, dbamy o transparentność i umożliwiamy naszym klientom oraz całej branży podejmowanie bardziej zrównoważonych decyzji. Aktywnie współpracujemy z naszymi dostawcami, również od nich oczekując EPD dla surowców wykorzystywanych przez nas w produkcji.

%MCEPASTEBIN%